ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

станом на 15 серпня 2019 року

(надалi – Полiтика)

Ця Полiтика описує як сайт https://vogue.ua ТОВ «ВАНГАРД МЕДІА» збирає, використовує та розкриває iнформацiю, та якi можливостi є у вiдвiдувача сайту стосовно такої iнформацiї.

Ця Полiтика включає сервiси, що пропонуються сайтом https://vogue.ua ТОВ «ВАНГАРД МЕДІА» (далi Сайт).

Ця Полiтика розроблена вiдповiдно до вимог законодавства України, а також вимог Європейських директив та положень стосовно захисту персональних даних, оскiльки сервiси сайтiв ТОВ «ВАНГАРД МЕДІА» (далi – Товариство) є загальнодоступними як для громадян України, так i для громадян Європейського Союзу.

Ця Полiтика створювалася з метою її доступностi, зрозумiлостi та прозоростi, за для чого Полiтика була розподiлена на роздiли, якi зазначенi нижче, та в текст Полiтики було введенi дефiнiцiї, позначенi заголовними буквами.

Змiст Полiтики:

 1. Застосування Полiтики.
 1. Інформацiя, яка збирається та отримується вiд вiдвiдувачiв.
 1. Як iнформацiя використовується, поширюється та розкривається.
 1. Захист iнформацiї.
 1. Захист персональних даних неповнолiтнiх.
 1. Змiни до Полiтики.
 1. Права, якими володiють вiдвiдувачi.
 1. Яким чином вiдвiдувач Сайту може зв’язатися з Товариством.

1. Застосування Полiтики

Ця Полiтика застосовується до вiдвiдувачiв Сайту, якi можуть отримувати iнформацiю, знайомитись з iнформацiєю на Сайтi, реєструватися на Сайтi за допомогою соцiальних мереж, поширювати у соцiальних мережах iнформацiю з Сайту, надаючи таким чином доступ Товариству до власної ip-адреси.

Слiд зауважити, що сервiси Сайту деколи можуть спрямовувати вiдвiдувача до сервiсiв iнших компанiй, таких як сервiси «like», «share», «twitt» соцiальних мереж Facebook, Instagram, Twitter тощо, а також анонiмованi данi можуть збиратися (далi – третi особи). Такi третi особи мають власнi полiтики конфiденцiйностi та захисту персональних даних, таким чином слiд пам’ятати, що режим використання iнформацiї, якою вiдвiдувач Сайту дiлиться з такими Третiми особами пiдпадає пiд полiтики таких Третiх осiб.

Товариство є володiльцем та розпорядником персональних даних вiдвiдувачiв Сайту.

2. Інформацiя, яка збирається та отримується вiд вiдвiдувачiв

Вiдвiдувачi Сайту мають можливiсть знайомитись з наповненням Сайту, переглядаючи сторiнки Сайту, вiдвiдувачi можуть спiлкуватися один з одним, а також безпосередньо з представниками Товариства, залишаючи свої коментарi на Сайтi, поширюючи iнформацiю з Сайту в соцiальних мережах. Такi дiї вiдповiдача дають доступ Товариству:

 • до ip-адреси вiдвiдувача;
 • до даних, зазначених вiдвiдувачем при реєстрацiї на Сайтi (у випадку реєстрацiї на Сайтi за допомогою вже iснуючих аккаунтiв в соцiальних мережах – до даних в цих аккаунтах, як-то: iм’я, прiзвище, електронна адреса тощо);
 • до cookie файлiв.

Товариство також отримує iнформацiю стосовно вiдвiдувань вiдвiдувачами Сайту – дата, час вiдвiдування, браузер вiдвiдувача тощо.

В будь – якому випадку Товариство не збирає та не отримує жодної чутливої iнформацiї про вiдвiдувачiв. Пiд чутливою iнформацiєю розумiється iнформацiя стосовно расового, етнiчного, нацiонального походження, стосовно полiтичних, релiгiйних або свiтоглядних переконань, iнформацiя стосовно статевого життя, генетичних даних тощо.

3. Як iнформацiя використовується, поширюється та розкривається

Товариство, як i бiльшiсть сайтiв має домовленостi з сервiсами Google Analitics, Gemius, Facebook Pixel, Google AdSence, Admixer, Disqus, Bigmir, TNS, Google DFP, Twitter API, Instagram API тощо. Робота цих сервiсiв полягає в дослiдженнi та аналiзi вподобань вiдвiдувачiв сайтiв з метою подальшого розмежування вiдповiдної реклами мiж такими вiдвiдувачами. Товариство поширює лише анонiмовану iнформацiю про вiдвiдувачiв Сайту, тобто вище зазначенi сервiси не отримують будь – якої персональної iнформацiї про вiдвiдувачiв.

При доступi до Сайту Товариством зберiгаються куки сесiї вiдвiдування (невеликi файли) на вашому жорсткому диску, якi є тимчасовими i зберiгаються на перiод перебування (сесiї) на Сайтi. «Cookie» – це невеликий файл даних, який записується на вашому комп’ютерi для використання Сайту. Цi файли використовуються тiльки для запису частоти вiдвiдування i часу, що витрачається на Сайті.

З огляду на процес використовується ваша ip-адреса, яка обробляється при цьому анонiмно. Персональний аналiз даних при цьому не вiдбувається. Через налаштування вашого браузеру ви можете вибрати автоматичне видалення всiх або деяких файлiв cookies пiсля закриття браузеру. Ви можете вiдмовитися вiд унiкального cookie, прив’язаному до вашого браузеру, що iдентифiкує вас в системi аналiтики Сайту, тим самим вiдмовившись вiд будь-якого збору вiдомостей про вас i їх аналiзу на Сайтi. Для цього потрiбно в налаштуваннях вашого браузеру заборонити зберiгати cookies або зайти на сайт в режимi анонiмностi.

4.Захист iнформацi”.

Товариство розглядає питання захисту персональних даних як одне з найбiльш важливих питань в сучасному свiтi. Інформацiю, якою з нами дiляться вiдвiдувачi, Товариство захищає, використовуючи вiдповiднi технiчнi, органiзацiйнi та адмiнiстративнi заходи, щоб уникнути ризикiв втрати, незаконного доступу, розповсюдження чи розголошення. Товариство надає доступ до iнформацiї лише тим спiвробiтникам, яким така iнформацiя необхiдна для виконання власних посадових обов’язкiв.

Однак, незважаючи на всi зусилля Товариство не може гарантувати абсолютну захищенiсть вiд будь – яких загроз, якi можуть виникнути поза межами впливу Товариства.

5. Захист персональних даних неповнолiтнiх

Дiти потребують особливого захисту в питаннi персональних даних, оскiльки вони можуть бути менш обiзнаними про вiдповiднi ризики, наслiдки та гарантiї, а також про свої права щодо опрацювання персональних даних. Оскiльки iнформацiя, яка розмiщується Товариством на Сайтi може мати певнi обмеження стосовно її перегляду неповнолiтнiми особами та Сайт непередбаченi виключно для осiб, якi не досягли повнолiтнього вiку, Товариство звертається до батькiв з проханням роз’яснити своїм дiтям питання безпеки в Інтернетi, необхiднiсть використання такими особами тих чи iнших сервiсiв Сайту.

6. Змiни до Полiтики

Товариство може час вiд часу вносити змiни до даної Полiтики. Законодавство, регулювання та стандарти галузi еволюцiонують, що може спричинити необхiднiсть у таких змiнах. В разi внесення змiн до Полiтики, оновлену редакцiю Полiтики буде завантажено на Сайт з вiдмiткою про останню редакцiю Полiтики. Якщо вiдвiдувач Сайту не погоджується з Полiтикою, вiдвiдувач має право не вiдвiдувати Сайт (окрiм й iнших прав, зазначених в наступному роздiлi).

7. Права, якими володiють вiдвiдувачi

Враховуючи, необмеженiсть територiального доступу до Сайту, та обов’язковiсть вiдповiдати положенням Загального регламенту про захист персональних даних у випадку, якщо обробляються та збираються персональнi данi громадян Європейського Союзу, Товариство наводить перелiк прав вiдвiдувачiв Сайту – резидентiв України та резидентiв Європейського Союзу:

Права вiдвiдувачiв Сайту вiдповiдно до Закону України «Про захист персональних даних»:

 • знати про джерела збирання, мiсцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, мiсцезнаходження або мiсце проживання (перебування) володiльця чи розпорядника персональних даних або дати вiдповiдне доручення щодо отримання цiєї iнформацiї уповноваженим ним особам, крiм випадкiв, встановлених законом;
 • отримувати iнформацiю про умови надання доступу до персональних даних, зокрема iнформацiю про третiх осiб, яким передаються його персональнi данi;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пiзнiш як за тридцять календарних днiв з дня надходження запиту, крiм випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь про те, чи обробляються його персональнi данi, а також отримувати змiст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володiльцю персональних даних iз запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо змiни або знищення своїх персональних даних будь-яким володiльцем та розпорядником персональних даних, якщо цi данi обробляються незаконно чи є недостовiрними;
 • на захист своїх персональних даних вiд незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист вiд надання вiдомостей, що є недостовiрними чи ганьблять честь, гiднiсть та дiлову репутацiю фiзичної особи;
 • звертатися iз скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних пiд час надання згоди;
 • вiдкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механiзм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист вiд автоматизованого рiшення, яке має для нього правовi наслiдки.

Права вiдвiдувачiв Сайту вiдповiдно до Загального регламенту про захист персональних даних:

 • Право на доступ (вiдвiдувач має право на отримання пiдтвердження факту опрацювання її або його персональних даних);
 • Право на виправлення (вiдвiдувач має право на виправлення його або її неточних персональних даних);
 • Право на стирання (право бути забутим) (вiдвiдувач має право на стирання своїх персональних даних);
 • Право на обмеження опрацювання;
 • Право на мобiльнiсть даних (вiдвiдувач має право на отримання його або її персональних даних, якi вiн надав розпоряднику чи володiльцю персональних даних, в структурованому, загальноприйнятому форматi, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання таких даних iншому розпоряднику чи володiльцю персональних даних без перешкод вiд розпоряднику чи володiльцю персональних даних, якому було надано персональнi данi);
 • Право на заперечення та автоматизоване iндивiдуальне вироблення й ухвалення рiшень (вiдвiдувач має право заперечувати, на пiдставах, що пов’язанi з його або її конкретною ситуацiєю, в будь-який час, проти опрацювання його або її персональних даних; вiдвiдувач має право не пiдлягати рiшенню, що ґрунтується винятково на автоматизованому опрацюваннi, в тому числi, профайлiнгу, що породжує правовi наслiдки для чи подiбним чином iстотно впливає на нього або неї).

8. Яким чином вiдвiдувач Сайту може зв’язатися з Товариством.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог законодавства України, зареєстроване в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань пiд номером 44777494.

Юридична адреса: 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, офіс 7/2.

Адреса для листування: [email protected]

Кошик